Over-ons

Welkom op onze website!


Algemeen

Mensen met een psychische, sociale of lichamelijke beperking kunnen bij Zorgbureau Aanbieder BV terecht met allerlei vragen omtrent begeleiding en ondersteuning op gebieden van wonen, werken, dagbesteding, sociale contacten, maatschappelijk werk, trainingen school- en vrijetijdsbesteding.

Wij bieden beschermd- / begeleid wonen aan binnen de regio Helmond in elf woningen.

Daarnaast bieden wij ambulante begeleiding aan in de regio Helmond/ Eindhoven/ 's-Hertogenbosch.


Missie en Visie
We streven ernaar om effectieve en deskundige zorg aan te bieden aan onze bewoners met aandacht voor kwaliteit van Leven. We helpen de bewoners de regie over hun eigen leven te hervinden, waarbij hun wensen en behoeftes het uitgangspunt zijn. We zijn er voor mensen in de samenleving met complexe zorgvragen op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied.


Kernwaarden:

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een organisatie. Het zijn de eigenschappen of drijfveren die laten zien waar een organisatie voor staat. De kernwaarden zijn leidend in keuzen en handelingen richting elkaar, bewoners, naasten en andere ketenpartners. Voor onze organisatie zijn de belangrijkste kernwaarden:

  • Professionaliteit: Als PGB Zorgbureau Aanbieder BV vinden wij het van groot belang om goede zorg te kunnen leveren. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers beschikken over kennis en kunde van hun vakgebied, iedereen draagt immers bij aan het resultaat. Om dit mogelijk te maken investeren we in open communicatie, talentontwikkeling en scholing. We werken met respect en aandacht voor bewoner en hun netwerk.
  • Betrouwbaarheid: Binnen PGB Zorgbureau Aanbieder B.V. willen wij een veilige woonomgeving bieden en de zorgvraag van iemand zoveel mogelijk centraal stellen. Wij leven ons in en handelen naar de situatie. We zijn betrokken en geven aandacht. We zijn betrouwbaar en houden ons aan de gemaakte afspraken.
  • Laagdrempelig: Wij leveren zorg waarbij het contact tussen de bewoners en de professional laagdrempelig is. Dit betekent dat er geen sprake is van bestuurlijke tussenlagen, als PGB Zorgbureau Aanbieder BV zijn wij een platte organisatie. Er wordt gewerkt binnen een klein vast team. Je mag zijn wie je bent. Iedereen heeft andere behoeftes en wensen en als organisatie willen wij hierbij zo veel mogelijk aansluiten. Dat wil zeggen dat we de mensen op hun eigen niveau benaderen, we goed bereikbaar zijn en we de tijd nemen voor iemand.
  • Verbindend: Naast de bewoner zelf, kijken we ook naar zijn/haar omgeving. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijkertijd (psychische problemen, lichamelijke klachten, verstandelijke beperkingen of verslaving). Daarbij werken we intensief samen met diverse ketenpartners, zoals: huisartsen, GGZ, SMO, thuiszorgorganisaties, bewindvoerders , gewaarborgde hulpen mentoren ed. We betrekken daar waar mogelijk familie of naasten bij de zorg. Als PGB Zorgbureau Aanbieder BV streven we ernaar om iemand een zo normaal mogelijk leven te laten leven. Dus normaal waar het kan en op maat waar het moet.

Kiwa keurmerk:

Per 15 december 2017 hebben we het KIWA keurmerk HKZ KO behaald. Het keurmerk wordt jaarlijks getest en getoetst. Het certificaat met nummer K97005/02 is geldig tot 7 juli 2024.

We maken tevens gebruik van een klachtenregeling, hebben een klachtencommissie en zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie WKKGZ. Tevens maken wij gebruik van een vertrouwenspersoon en hanteren wij een privacy protocol.


Wachtlijst:

Er bestaat momenteel geen wachtlijst voor de ambulante begeleiding. Wel is er een wachtlijst voor de beschermde woonbegeleiding .
Voor info zijn wij op werkdagen telefonische te bereiken van 11.00-17.00 uur op nummer 0634894791 of 0655715933


We helpen u graag met al uw vragen!